Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

START PAGINA - PAGE D'ACCUEIL LESSEN - LEÇONS DANSVLOER-ETIQUETTE LES-ETIQUETTE DANSTERMEN ENKELE VAN ONZE FOTO'S-QUELQUES DE NOS PHOTOS CONTACT - CONTACTER GASTENBOEK - LIVRE D'OR SPONSORS LINKS - LIENS PRIVACY VERKLARING - PRIVACY DECLARATION LEDEN - MEMBRES Algemene INFORMATIE - INFORMATION générales INFO NIEUW EVENEMENT - INFO NOUVEAU EVENEMENT FOTO'S - PHOTOS DANSLIJST PER LES - LISTE DE DANSE PAR COURS 1. DANSEN van Fred- DANSE de Fred 2. DANSEN van Fred - DANSE de Fred 3. DANSEN van Alain - DANSES de Alain KLEDING ETIQUETTE- DESCRIPTION TAHTANKA OUTFIT BOUTIQUE TAHTANKA TAHTANKA FUN PAGE 

PRIVACY VERKLARING - PRIVACY DECLARATION

CD-TAHTANKA IS EEN FEITELIJKE VERENIGING, wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CD-TAHTANKA F.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als CD-TAHTANKA F.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: cd-tahtanka@telenet.beWaarom verwerken wij persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden door CD-TAHTANKA F.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden enrechtsgronden : • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van CD-TAHTANKA F.V.(uitvoering overeenkomst) • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene) • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail (contractuele basis)• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum(contractuele basis)We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn CD-TAHTANKA F.V. en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden. Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:• Alle personen die namens CD-TAHTANKA F.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen• Ons bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.cd-tahtanka.magix.net. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Wijziging privacy statement CD-TAHTANKA F.V. kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 3 mei 2018 Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

PRIVACY VERKLARING volgens GDPR